Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 7 of 7 (0.027 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:nationallibraryofscotland AND subject:"Lord's Supper"
[texts]Leabhar-cheistean air son luchd-comanachaidh fhoglum ann an nadur agus feumalachd Sacramaid Suipeir an Tighearna : agus anns na teagagsan agus na dleasannasan a tha 'n dlu-dhaimh ris an ordugh so, maille ri erail chomanachaidh - Thomson, Andrew, 1779-1831
Cover title: Thomson's sacramental catechism, and address to communicants, in Gaelic
Keywords: Lord's Supper
Downloads: 236
[texts]Leabhar ceasnuchaidh, chum luchd-comunachaidh fhoghlum ann an eolas air gne agus feum Sramaint Suipeir an Tighearna, agus anns na teagaisgibh 's na dleasdanaisibh a ta leantuinn an duigh sin - Thomson, Andrew, 1779-1831
Translation of: A catechism for the instruction of communicants in the nature and uses of the sacrament in the Lord's Supper
Keywords: Lord's Supper
Downloads: 173
[texts]Leabhar ceasnuchaidh, chum luchd-comunachaidh a theagaisg ann an eolas air nadur agus feum Sramaint Suipeir an Tighearna, agus anns na teagaisgibh 's na dleasdanaisibh eil' a ta leantuinn an orduigh sin - Thomson, Andrew, 1779-1831
H. F. = Hugh Fraser. Translation of: A catechism for the instruction of communicants in the nature and uses of the sacrament in the Lord's Supper
Keywords: Lord's Supper
Downloads: 172
[texts]Mineachadh air Suipeir an Tighearna ; agus, Comhradh cairdeil eadar ministeir agus Criosduidh amharusach, mu dheighinn sacramaid Suipeir an Tighearn (Volume 1879) - Flavel, John, 1630?-1691
Date of publication suggested by Scottish Gaelic Union Catalogue
Keywords: Lord's Supper
Downloads: 20
[texts]Cleachdan luchd-comanachaidh : ann an da earrainn. I. Cleachdadh a' Chreidich, roimh, aig, agus an deich Suipeir an Tighearna. II. Giulan agus caithe-bheatha a' Chreidich an deigh dha bhi aig bord an Tighearn - Earle, Jabez, 1676?-1768
HM
Keywords: Lord's Supper; Future life
Downloads: 180
[texts]Ordo Missae : 'an Laidinn 's 'an Gdhlig : agus naighean eile (Volume 1877) - Catholic Church
On t.p.: Permissu superiorum
Keywords: Catholic Church; Mass; Lord's Supper
Downloads: 50
[texts]Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna : maille ri Riaghailt chum coi'-cheangal a' bhaistidh ath-nuadhachadh gu follaiseach (Volume 1842) - Willison, John, 1680-1750
Translation of: The young communicant's catechism
Keywords: Church of Scotland; Lord's Supper; Baptism
Downloads: 88
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)